قارچ سلامت اصفهان

​ساعت کاری: همه روزه از ساعت7 الی 20​​​​​​​

English

​        اهميت اقتصادي قارچ‌هاي خوراكي

قارچ‌هاي خوراكي يكي از بزرگترين توليد كننده هاي پروتئين از بقاياي محصولات كشاورزي هستند. بسياري از قارچ‌هاي خوراكي قادر به تجزيه بقاياي محصولات كشاورزي نظير كاه و كلش گندم، خاك اره، پنبه دانه، برگ‌هاي موز و غيره مي‌باشند. پساب هاي صنعتي به ويژه صنايع غذايي نيز اغلب بستر خوبي براي توليد و پرورش آنها محسوب‌ مي‌شود. بستر‌هاي كشت مصرف شده قارچ‌هاي خوراكي (كمپوست) به عنوان غذاي دام و عامل حاصلخيز كننده اراضي كشاورزي به كار مي‌روند. قارچ‌هاي خوراكي غالباً وابسته به نور نيستند، هيچ رقابتي با گياهان ديگر نداشته، و به اراضي بارور هم احتياج ندارند.
در حال حاضر سهم قارچ دکمه اي در توليد جهاني قارچ هاي خوراکي 38%، متوسط عملکرد جهاني آن در حدود 30 کيلوگرم بر متر مربع و ميانگين مصرف سرانه جهاني آن در حدود 5/2 کيلوگرم و در کشورهاي اروپايي حدود 5 کيلوگرم مي باشد . در ايران متوسط عملکرد اين قارچ در حدود 20 کيلوگرم بر متر مربع و حداکثر مصرف سرانه در حدود 5/0 کيلوگرم است .